Archive June, 2013

ﺗﭙش – ﺑرﮔردان آزاد از ﺳﻬﻴل ﻓروزان‌ﺳﭙﻬر

این نوا که هر روز و شب مرا نخجیر میکند این نوای دیرپا نبشته‌ی امروز نیست این نوا از آن دوردستی می‌آید که سرزمین من است این نوا به همراه ...

Read More