زﻳستن چون گل سرخ – ﺑرﮔردان آزاد از ﺳﻬﻴل ﻓروزان‌ﺳﭙﻬر

edith-piaf

دیدگانی که به دیدگانم خیره میشوند

و لبخندی که بر لبانش ناپدید میگردد

این است چهره‌ی بی​‌آرایش آنکه بدو دلبستم

و آن هنگام که مرا تنگ در آغوش میگیرد و نغمه​‌ی شیداییش را زمزمه میکند

زندگی را گلگون میبینم چون گل سرخ

او از دلدادگی سخن میراند و از زندگی روزانه

و من در واژگانش خویشتنِ خویش را میابم

اوست که به اندرونی دلم راه یافته است

او شادمانی من است و نیک میدانم چرا

او از آنِ مَنَست و من از آنِ او

از آغاز تا به پایان زندگی

سوگند به زندگی، سوگند به گل سرخ

و همینکه او را میبینم

غوغایی درونم را فرا میگیرد و بر کوس دلم میکوبد

شبهای بی‌​پایان شیدایی

و سرخوشیهای آن

زنگارِ درد و غم از رخسار هستیَم میزدایند

سرخوشیهایی که مرگ را هم یارای پایان دادنشان نیست

و آن هنگام که مرا تنگ در آغوش میگیرد و نغمه​‌ی شیداییش را زمزمه میکند

زندگی را گلگون میبینم چون گل سرخ

او از دلدادگی سخن میراند و از زندگی روزانه

و من در واژگانش خویشتنِ خویش را میابم

اوست که به اندرونی دلم راه یافته است

او شادمانی من است و نیک میدانم چرا

او از آنِ مَنَست و من از آنِ او

از آغاز تا به پایان زندگی

سوگند به زندگی، سوگند به گل سرخ

و همینکه او را میبینم

غوغایی درونم را فرا میگیرد و بر کوس دلم میکوبد…

La vie en rose

Des yeux qui font baisser les miens
Un rire qui se perd sur sa bouche
Voilà le portrait sans retouche
De l’homme auquel j’appartiens

Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose

Il me dit des mots d’amour
Des mots de tous les jours
Et ça me fait quelque chose

Il est entré dans mon cœur
Une part de bonheur
Dont je connais la cause

C’est lui pour moi, moi pour lui dans la vie
Il me l’a dit, l’a juré pour la vie

Et dès que je l’aperçois
Alors je sens en moi
Mon cœur qui bat

Des nuits d’amour à plus finir
Un grand bonheur qui prend sa place
Les ennuis, les chagrins s’effacent
Heureux, heureux à en mourir

Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose

Il me dit des mots d’amour
Des mots de tous les jours
Et ça me fait quelque chose

Il est entré dans mon cœur
Une part de bonheur
Dont je connais la cause

C’est toi pour moi, moi pour lui dans la vie
Il me l’a dit, l’a juré pour la vie

Et dès que je l’aperçois
Alors je sens en moi
Mon cœur qui bat…

Author: Sohail Forouzan-sepehr

Experienced chartered engineer, researcher, photographer and world explorer