My Kingdom!

They always tell me ‘you live like a king!’ Yes, I do. I should live like a king. Because I am a king, King of kings, King of a large ...

Read More

درﺑﺎره ﻧوﺷﺘﻪﻫﺎﻳم

پرسش: چرا درباره خودم می‌نويسم؟ پاسخ: اجازه بدهيد اين پرسش را با نقل قولی از صادق هدايت که وصف‌الحال خود می‌بينم پاسخ دهم. شايد نوشته زير از نظر برخی خوانندگان ...

Read More

ﺳﻔر ذﻫﻨﻰ ﺑﻪ آﻓرﻳﻘﺎ: زﻧدﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣن

همواره بر آن بودم که هر که را، با هر خوی و سرشتی، گوشه‌ای از زمين به خود می‌خواند، همچون سُرايش خاموش مهتاب برای شپرگان. مهم نيست کجا زاده شده‌ای ...

Read More

ﭘس از دوازده ﺳﺎل

او خواست تا کاخ خوشبختی خويش بر ويرانه‌های زندگانی من افرازد،  و زان پس معمار شالوده کاخش را چو خاکروبه‌ای به دور اندازد.  او زنده است و معمار فِسُرد و ...

Read More

ﺑراى زادروزم

آنگاه که بانوی آب مرا به پرستشگاه خويش خواند زمانی بس دراز از جدايی من و فروهرم گذشته بود و زان پس باران نشان من شد  تا هر آنگاه گريستن ...

Read More