Tag Archive For: ادیت پیاف

edith-piaf

زﻳستن چون گل سرخ – ﺑرﮔردان آزاد از ﺳﻬﻴل ﻓروزان‌ﺳﭙﻬر

دیدگانی که به دیدگانم خیره میشوند و لبخندی که بر لبانش ناپدید میگردد این است چهره‌ی بی​‌آرایش آنکه بدو دلبستم و آن هنگام که مرا تنگ در آغوش میگیرد و ...

Read More
edith-piaf

ﺗﭙش – ﺑرﮔردان آزاد از ﺳﻬﻴل ﻓروزان‌ﺳﭙﻬر

این نوا که هر روز و شب مرا نخجیر میکند این نوای دیرپا نبشته‌ی امروز نیست این نوا از آن دوردستی می‌آید که سرزمین من است این نوا به همراه ...

Read More