Tag Archive For: شیدایی

edith-piaf

زﻳستن چون گل سرخ – ﺑرﮔردان آزاد از ﺳﻬﻴل ﻓروزان‌ﺳﭙﻬر

دیدگانی که به دیدگانم خیره میشوند و لبخندی که بر لبانش ناپدید میگردد این است چهره‌ی بی​‌آرایش آنکه بدو دلبستم و آن هنگام که مرا تنگ در آغوش میگیرد و ...

Read More