Tag Archive For: عشق

edith-piaf

زﻳستن چون گل سرخ – ﺑرﮔردان آزاد از ﺳﻬﻴل ﻓروزان‌ﺳﭙﻬر

دیدگانی که به دیدگانم خیره میشوند و لبخندی که بر لبانش ناپدید میگردد این است چهره‌ی بی​‌آرایش آنکه بدو دلبستم و آن هنگام که مرا تنگ در آغوش میگیرد و ...

Read More
Sahar Dehghan By Sohail Forouzan-sepehr

Shaddows

In this material world, perhaps thou and I art shadows of two lovers in another world. Our minds have been engaged long time before we met.   – Sohail Forouzan-sepehr, 16th ...

Read More

ﺳﻔر ذﻫﻨﻰ ﺑﻪ آﻓرﻳﻘﺎ: زﻧدﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣن

همواره بر آن بودم که هر که را، با هر خوی و سرشتی، گوشه‌ای از زمين به خود می‌خواند، همچون سُرايش خاموش مهتاب برای شپرگان. مهم نيست کجا زاده شده‌ای ...

Read More

ﭘس از دوازده ﺳﺎل

او خواست تا کاخ خوشبختی خويش بر ويرانه‌های زندگانی من افرازد،  و زان پس معمار شالوده کاخش را چو خاکروبه‌ای به دور اندازد.  او زنده است و معمار فِسُرد و ...

Read More