Tag Archive For: Anahita

ﺑراى زادروزم

آنگاه که بانوی آب مرا به پرستشگاه خويش خواند زمانی بس دراز از جدايی من و فروهرم گذشته بود و زان پس باران نشان من شد  تا هر آنگاه گريستن ...

Read More