درﺑﺎره ﻧوﺷﺘﻪﻫﺎﻳم

پرسش: چرا درباره خودم می‌نويسم؟ پاسخ: اجازه بدهيد اين پرسش را با نقل قولی از صادق هدايت که وصف‌الحال خود می‌بينم پاسخ دهم. شايد نوشته زير از نظر برخی خوانندگان ...

Read More
Ethiopian Boys by Krzysztof Pakulski

ﺳﻔر ذﻫﻨﻰ ﺑﻪ آﻓرﻳﻘﺎ: زﻧدﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣن

همواره بر آن بودم که هر که را، با هر خوی و سرشتی، گوشه‌ای از زمين به خود می‌خواند، همچون سُرايش خاموش مهتاب برای شپرگان. مهم نيست کجا زاده شده‌ای ...

Read More

ﭘس از دوازده ﺳﺎل

او خواست تا کاخ خوشبختی خويش بر ويرانه‌های زندگانی من افرازد،  و زان پس معمار شالوده کاخش را چو خاکروبه‌ای به دور اندازد.  او زنده است و معمار فِسُرد و ...

Read More

ﺑراى زادروزم

آنگاه که بانوی آب مرا به پرستشگاه خويش خواند زمانی بس دراز از جدايی من و فروهرم گذشته بود و زان پس باران نشان من شد  تا هر آنگاه گريستن ...

Read More

Calm Down

Not once upon a time but just right today, when I was burning in fever, I saw a window. A piece of paper and an unsharpened-ball pencil were especially and ...

Read More
Baluchistan

ﻣﺄﻣورﻳت در ﺑﻠوﭼﺴﺘﺎن

سلام به همگی،  اينجا بلوچستان! دمای هوا حدود 40 درجه سانتيگراد، رطوبت هوا حدود 70%! اواخر فروردين ماه برای مأموريتی (پلهای راه آهن چابهار- فهرج) همراه با همکارام به بلوچستان ...

Read More
Kharbas caves in Qeshm Island

ﺳﻔر ﺑﻪ ﺟزﻳره زﻳﺒﺎى ﻗﺸﻢ

سلام به همگی،   بالاخره همونطور که توی ايميل تبريک سال نو قول داده بودم، کار آپلود کردن و نوشتن توضيحات برای عکسهای سفر قشم امروز به پايان رسيد. حدود ...

Read More
Schiele's self portrait as St Sebastian

ﺷِﻜــــﻮِه

شراره‌های آتش جاودان معبدم فسرده و آهوان گريزپای دشت فراخم رميده‌اند. ستاره سهيل سپهرم بي‌فروغ گشته و فُروهران نگاهبان زمين زِ من بريده‌اند. نای نای نيستان وجودم گسسته و فر ...

Read More
Mumbai's landscape from the Hanging Garden

ﺳﻔر ﺑﻪ ﻫﻨد

سلام به همگی، الآن مدتيه که من با اينترنتم توی خونه مشکل دارم و نمی‌تونم وصل بشم. برای همين يخورده طول کشيد. بالاخره موفق شدم از بين حدود 550 عکس ...

Read More

آﻗﺎﺟون رﻓت

پارسال هم حدوداً همين موقعها بود. برف اومده بود. چه عکسهای قشنگی انداختيم توی برف. امسال هم برف اومده. پارسال آقاجون سلامت از بيمارستان برگشت. امسال هم آقاجون سلامت از بيمارستان ...

Read More
  • 1
  • 2